Automatizácia a riadenie v teórii a praxi
 6. - 8. februára 2019

O podujatí

Cieľom v poradí trinásteho stretnutia odborníkov v oblasti automatizácie, riadenia a priemyselnej informatiky z univerzít, vysokých škôl a praxe je upozorniť na moderné trendy v odbore, umožniť odborníkom, pedagogickým a vedecko-výskumným pracovníkom prezentovať dosiahnuté výsledky vo svojej činnosti, vymeniť si navzájom skúsenosti a nadviazať pracovné kontakty medzi účastníkmi stretnutia.

Podujatie je organizované s podporou projektov APVV-15-0602 - Prediktívny systém monitorovania a vyhodnocovania účinnosti výroby a dodávky tepla s využitím techník výpočtovej inteligencie, APVV-15-0696 - Výskum, výroba a prevádzkové overenie prototypových nástrojov pre tvárnenie výmenníkových rúr s tvarovo členitým vnútorným povrchom pre zvyšovanie efektívnosti energetických zariadení a APVV-15-0700 - Výskum nového kompozitného materiálu na výrobu CNC strojov pre progresívne obrábanie výrobkov z práškových materiálov vyrábaných aditívnou technológiou DMLS.

Podujatie je organizované Ústavom riadenia výroby Fakulty výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove a Katedrou automatizácie, riadenia a komunikačných rozhraní Strojníckej fakulty v Košiciach. Záštitu nad podujatím prevzali dekan FVT TU v Košiciach so sídlom v Prešove Dr. h. c. prof. Ing. Jozef Zajac, CSc. a dekan SjF TU v Košiciach Dr. h. c. mult. prof. Ing. Františk Trebuňa, CSc.

Programový výbor
prof. Ing. Dušan Šimšík, PhD. (odborný garant), doc. Ing. Michal Balog, CSc., FVT Technickej univerzity v Košiciach, prof. Ing. Cyril Belavý, CSc., SjF STU v Bratislave, prof. Ing. Jiří Bíla, DrSc., FS ČVUT v Prahe, doc. Ing. Alena Galajdová, PhD., SjF TU v Košiciach, prof. Ing. Alexander Gmiterko, PhD., SjF TU v Košiciach, doc. Ing. Michal Hatala, PhD., FVT Technickej univerzity v Košiciach, prof. Ing. Gabriel Hulkó, DrSc., SjF STU v Bratislave, prof. Ing. Michal Kelemen, PhD., SjF TU v Košiciach, prof. RNDr. Dušan Knežo, CSc., FVT Technickej univerzity v Košiciach, doc. Ing, Marek Kočiško, PhD., FVT Technickej univerzity v Košiciach, prof. Ing. Jozef Kováč, CSc., SjF TU v Košiciach, prof. Ing. Vladimír Modrák, CSc., FVT Technickej univerzity v Košiciach, prof. Rudolf Neydorf, DrSc., DSTU v Rostove na Done, doc. Ing. Rastislav Pirnik, PhD., EF ŽU v Žiline, prof. Ing. Ján Piteľ, PhD., FVT Technickej univerzity v Košiciach, prof. Ing. Miroslav Rimár, CSc., FVT TU v Košiciach, prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D., FSI VUT v Brne, doc. Ing. Peter Schreiber, PhD., MTF STU v Bratislave so sídlom v Trnave, prof. Ing. Bohumil Šulc, CSc., FS ČVUT v Prahe, prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc., FAI v Zlíne, Dr.h.c. prof. Ing. Antonín Víteček, CSc., FS VŠB-TU v Ostrave, prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD., MTF STU v Bratislave so sídlom v Trnave, prof. Ing. Ivan Taufer, DrSc., FEI UPCE v Pardubiciach

Program

Časový harmonogram

06. 02. 2019 (streda)

16:30 Registrácia účastníkov (hotel Academia)

19:00 Neformálna večera

07. 02. 2019 (štvrtok)

09:00 Otvorenie

09:10 Vybrané prednášky

11:00 Prihlásené prednášky podľa VO programu

13:00 Obedňajšia prestávka

14:00 Popoludňajší odborný program

17:00 Bowling

19:30 Recepcia

08. 02. 2019 (piatok)

09:00 Prezentácia príspevkov alebo exkurzia

Programové zameranie

Automatizácia ako súčasť prakticky každého vyspelého technického odboru si vyžaduje reagovať na požiadavky praxe modernizáciou učebných programov a adekvátnym spôsobom reagovať na potreby praxe v oblasti základného a aplikovaného výskumu v tomto odbore.

1. Teoretické aspekty automatizácie a riadenia

• moderné metódy automatického riadenia

• modelovanie a simulácia

• umelá inteligencia v automatizácii a riadení

2. Praktické aspekty automatizácie a riadenia

• prostriedky automatického riadenia

• HW a SW pre automatizáciu strojov a procesov

• príklady špecifických aplikácií automatizácie a priemyselnej informatiky

3. Moderné technológie automatizácie v kontexte Industry 4.0


 

Sprievodný program

Ako po iné roky pripravujeme sprievodný program, ktorý by vhodne doplnil odborné rokovanie.
 

Doplnkový program

Posledný deň rokovania bude pokračovať posterovou sekciou alebo exkurziou.


S mediálnou podporou

Strojárstvo/Strojírenství je časopis pre odborníkov, ktorí sa zaujímajú o informácie zo strojárstva a príbuzných odborov.
Prvý slovenský odborný mesačník o priemyselnej automatizácii, meraní, regulácii a podnikových informačných systémoch.
Automa je český odborný recenzovaný časopis pre automatizáciu, reguláciu a priemyselnú informatiku.

Tešíme sa na vašu návštevu!

Kongresové centrum SAV Academia
Stará Lesná, 059 60 Tatranská Lomnica
Vysoké Tatry