Automatizácia a riadenie v teórii a praxi
 6. - 8. februára 2019

O podujatí

Cieľom v poradí trinásteho stretnutia odborníkov v oblasti automatizácie, riadenia a priemyselnej informatiky z univerzít, vysokých škôl a praxe je upozorniť na moderné trendy v odbore, umožniť odborníkom, pedagogickým a vedecko-výskumným pracovníkom prezentovať dosiahnuté výsledky vo svojej činnosti, vymeniť si navzájom skúsenosti a nadviazať pracovné kontakty medzi účastníkmi stretnutia.

Podujatie je organizované s podporou projektov APVV-15-0602 - Prediktívny systém monitorovania a vyhodnocovania účinnosti výroby a dodávky tepla s využitím techník výpočtovej inteligencie, APVV-15-0696 - Výskum, výroba a prevádzkové overenie prototypových nástrojov pre tvárnenie výmenníkových rúr s tvarovo členitým vnútorným povrchom pre zvyšovanie efektívnosti energetických zariadení a APVV-15-0700 - Výskum nového kompozitného materiálu na výrobu CNC strojov pre progresívne obrábanie výrobkov z práškových materiálov vyrábaných aditívnou technológiou DMLS.

Podujatie je organizované Ústavom riadenia výroby Fakulty výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove a Katedrou automatizácie, riadenia a komunikačných rozhraní Strojníckej fakulty v Košiciach. Záštitu nad podujatím prevzali dekan FVT TU v Košiciach so sídlom v Prešove Dr. h. c. prof. Ing. Jozef Zajac, CSc. a dekan SjF TU v Košiciach Dr. h. c. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH.

Programový výbor
prof. Ing. Dušan Šimšík, PhD. (odborný garant), doc. Ing. Michal Balog, CSc., FVT Technickej univerzity v Košiciach, prof. Ing. Cyril Belavý, CSc., SjF STU v Bratislave, prof. Ing. Jiří Bíla, DrSc., FS ČVUT v Prahe, doc. Ing. Alena Galajdová, PhD., SjF TU v Košiciach, prof. Ing. Alexander Gmiterko, PhD., SjF TU v Košiciach, doc. Ing. Michal Hatala, PhD., FVT Technickej univerzity v Košiciach, prof. Ing. Gabriel Hulkó, DrSc., SjF STU v Bratislave, prof. Ing. Michal Kelemen, PhD., SjF TU v Košiciach, prof. RNDr. Dušan Knežo, CSc., FVT Technickej univerzity v Košiciach, doc. Ing, Marek Kočiško, PhD., FVT Technickej univerzity v Košiciach, prof. Ing. Jozef Kováč, CSc., SjF TU v Košiciach, prof. Ing. Vladimír Modrák, CSc., FVT Technickej univerzity v Košiciach, prof. Rudolf Neydorf, DrSc., DSTU v Rostove na Done, doc. Ing. Rastislav Pirnik, PhD., EF ŽU v Žiline, prof. Ing. Ján Piteľ, PhD., FVT Technickej univerzity v Košiciach, prof. Ing. Miroslav Rimár, CSc., FVT TU v Košiciach, prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D., FSI VUT v Brne, doc. Ing. Peter Schreiber, PhD., MTF STU v Bratislave so sídlom v Trnave, prof. Ing. Bohumil Šulc, CSc., FS ČVUT v Prahe, prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc., FAI v Zlíne, Dr.h.c. prof. Ing. Antonín Víteček, CSc., FS VŠB-TU v Ostrave, prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD., MTF STU v Bratislave so sídlom v Trnave, prof. Ing. Ivan Taufer, DrSc., FEI UPCE v Pardubiciach

Program

Časový harmonogram

06. 02. 2019 (streda)

16:30 Registrácia účastníkov (hotel Academia)
19:00 Neformálne stretnutie

07. 02. 2019 (štvrtok)

09:00 Otvorenie
09:10 Vybrané prednášky
ONDREJOVÁ, L., TROLIGA BUS, spol. s r.o., Prešov
TROLIGA BUS, VÝROBCA PRVÉHO SLOVENSKÉHO ELEKTROBUSU
TOMKO, D., TOMARK, s. r. o., Prešov
PREZENTÁCIA UPLATNENIA ROBOTIZÁCIE PRI ZVÁRANÍ VEĽKÝCH KONŠTRUKCIÍ
JADUŠ, J., RURA, W., LED-SOLAR, s. r. o., Prešov
SÚČASNE TRENDY V OSVETĽOVANÍ PRACOVÍSK PRIEMYSELNÝCH VÝROB
JAŠ, F., RENOJAVA s. r. o. Prešov
TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ VÝHODY OCHRANY OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ GALVANIZÁCIOU ZA STUDENA
KUBNÝ, D. HECZKO, K., MICROSYS, s. r. o., Ostrava
PROMOTIC SCADA SOFTWARE A JEHO VYUŽITÍ PŘI VÝUCE NOVÝCH GENERACÍ AUTOMATIZAČNÍCH SPECIALISTŮ

11:00 Prihlásené prednášky
SNOPKO, J., ControlSystem s. r. o., Brezno
KONFIGURÁCIA A DIAGNOSTIKA PRIEMYSELNÝCH (OT) SIETÍ PRE I4.0
TAUFER, I., VÍTEČKOVÁ, M., VÍTEČEK, A., JAVŮREK, M., Univerzita Pardubice, VŠB - Technická univerzita Ostrava
NORMY A PRAXE
VÍTEČEK, A., VÍTEČKOVÁ, M., TAUFER, I., VŠB - Technická univerzita Ostrava, Univerzita Pardubice
STANDARDNÍ A SÉRIOVÝ REGULÁTOR PID 2DOF PRO INTEGRAČNÍ SOUSTAVY S DOPRAVNÍM ZPOŽDĚNÍM
VÍTEČKOVÁ, M., VÍTEČEK, A., VŠB - Technická univerzita Ostrava
STRUKTURY REGULÁTORŮ PID 2DOF
BENEŠ, P., BUKOVSKÝ, I., BUDÍK, O., České vysoké učení technické v Praze
STRIKTNÍ STABILITA ADAPTIVNÍCH DYNAMICKÝCH POLYNOMIÁLNÍCH SYSTÉMŮ
HLINOVSKÝ, M., České vysoké učení technické v Praze
10 LET S ROBOSOUTĚŽÍ

13:00 Obedňajšia prestávka
14:00 Popoludňajší odborný program
VESELÝ, M., BUKOVSKÝ, I., České vysoké učení technické v Praze
ŘÍZENÍ HYDRAULICKÉHO STANDU NEURO-REGULÁTOREM
TROJANOVÁ, M., HOŠOVSKÝ, A., KNEŽO, D., Technická univerzita v Košiciach
IDENTIFIKÁCIA DYNAMIKY PLANÁRNEHO RAMENA S PNEUMATICKÝMI UMELÝMI SVALMI S VYUŽITÍM ARCHITEKTÚRY NARX - MLP
BOTKO, F., ZAJAC, J., BRAXA, P., DUPLÁK, J., BELLA, P., Technická univerzita v Košiciach, ŽP VVC s. r. o. Podbrezová
VÝSKUM, VÝROBA A PREVÁDZKOVÉ OVERENIE PROTOTYPOVÝCH NÁSTROJOV PRE TVÁRNENIE VÝMENNÍKOVÝCH RÚR S TVAROVO ČLENITÝM VNÚTORNÝM POVRCHOM PRE ZVYŠOVANIE EFEKTÍVNOSTI ENERGETICKÝCH ZARIADENÍ, SIMULÁCIA PROCESU TVÁRNENIA
DUPLÁKOVÁ, D., RADCHENKO, S., BOTKO, F., PETRUŠKA, O., GOLDYNIAK, D., Technická univerzita v Košiciach
VÝSKUM NOVÉHO KOMPOZITNÉHO MATERIÁLU NA VÝROBU CNC STROJOV PRE PROGRESÍVNE OBRÁBANIE VÝROBKOV Z PRÁŠKOVÝCH MATERIÁLOV VYRÁBANÝCH ADITÍVNOU TECHNOLÓGIOU DMLS - SKÚŠANIE NOVÉHO KOMPOZITNÉHO MATERIÁLU
BALOG, M., HUSÁR, J., IAKOVETS, A., Technická univerzita v Košiciach
RFID SYSTÉM PRE RIADENIE ZÁSOB V ZDRAVOTNÍCTVE
LAZORÍK, P., ŽIDEK, K., HOŠOVSKÝ, A., NEMČÍK, M., PAVLENKO, I., Technická univerzita v Košiciach, Sumy State University
AUTOMATIZOVANÉ TRÉNOVANIE KONVOLUČNÝCH SIETÍ POMOCOU VIRTUÁLNYCH 3D MODELOV PRE ROZPOZNÁVANIE ŠTANDARIZOVANÝCH STROJNÝCH DIELCOV

08. 02. 2019 (piatok)

09:00 Exkurzia a posterová sekcia

Vedecko-odborný program  v pdf >>>

Programové zameranie

Automatizácia ako súčasť prakticky každého vyspelého technického odboru si vyžaduje reagovať na požiadavky praxe modernizáciou učebných programov a adekvátnym spôsobom reagovať na potreby praxe v oblasti základného a aplikovaného výskumu v tomto odbore.

1. Teoretické aspekty automatizácie a riadenia

• moderné metódy automatického riadenia

• modelovanie a simulácia

• umelá inteligencia v automatizácii a riadení

2. Praktické aspekty automatizácie a riadenia

• prostriedky automatického riadenia

• HW a SW pre automatizáciu strojov a procesov

• príklady špecifických aplikácií automatizácie a priemyselnej informatiky

3. Moderné technológie automatizácie v kontexte Industry 4.0


 

Sprievodný program

Ako po iné roky pripravujeme sprievodný program, ktorý by vhodne doplnil odborné rokovanie, mimo iného rokovanie v rámci posterovej sekcie.

Doplnkový program

Na posledný deň rokovania  pripravujeme exkurziu do Karloff Kežmarok. Dozviete sa všetko o pôvode a myšlienke vzniku tatranského čaju a jeho výrobe.


S mediálnou podporou

Strojárstvo/Strojírenství je časopis pre odborníkov, ktorí sa zaujímajú o informácie zo strojárstva a príbuzných odborov.
Prvý slovenský odborný mesačník o priemyselnej automatizácii, meraní, regulácii a podnikových informačných systémoch.
Automa je český odborný recenzovaný časopis pre automatizáciu, reguláciu a priemyselnú informatiku.

Tešíme sa na vašu návštevu!

Kongresové centrum SAV Academia
Stará Lesná, 059 60 Tatranská Lomnica
Vysoké Tatry