Automatizácia a riadenie v teórii a praxi
6. - 8. februára 2019

Katedra automatizácie, riadenia a komunikačných rozhraní

SjF Technickej univerzity v Košiciach
Park Komenského 8
042 00 Košice


Ústav riadenia výroby
FVT Technickej univerzity v Košiciach
so sídlom v Prešove
Bayerova 1
080 01 Prešov

+421 55 602 2348

artep@tuke.sk

Bankové spojenie

Obchodné meno: Technická univerzita v Košiciach, Letná č. 9, 041 00 Košice, Slovenská republika
IČO: 00397610, DIČ: 2020486710, IČ DPH: SK2020486710

Bankové spojenie (Bank): Štátna pokladnica, Radlinského 32, Bratislava,
Číslo účtu (Account number ): SK77 8180 0000 0070 0008 1877, SWIFT(BIC) address: SPSRSKBA Meno účtu (Account name): Fakulta výrobných technológií, Bayerova 1, Prešov, SR
Variabilný symbol (Variable symbol): 106401, Konštantný symbol (Constant symbol) : 0308, Poznámka (Note): Meno účastníka je povinné (Name of participant)